UPDATE :
@ Line เทศบาลตำบลเทพา เพื่อร้องทุกข์  ID :  @thephacity / สายด่วนงานป้องกัน ทต.เทพา 074-376651
แนะนำบุคลากร
 • นายณัฐวุฒิ พุฒิพงศ์กวิน
  ปลัดเทศบาล
 • นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ์
  หัวหน้าสำนักปลัด
 • ว่าที่ รต. ทัศนัย เกตุทองสง
  รองปลัดเทศบาล
 • นางสุภัชญา เส้งทั่น
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายนิพนธ์ พงศ์ทิพย์พนัส
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นายฮาสันติ แสงรายา
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นางสมจิต หะยีเตะ
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • นายอิสดาเรส หะยีเด
  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา
 • นางจรรยา สุวรรณวงศ์
  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา
 • นายเฉลิมพล ทิพย์มณี
  นายกเทศมนตรีตำบลเทพา
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสงขลา
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่