UPDATE :
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
แนะนำบุคลากร
 • นายก่อฝาด ผุดผ่อง
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ์
  หัวหน้าสำนักปลัด
 • ว่าที่ รต. ทัศนัย เกตุทองสง
  รองปลัดเทศบาล
 • นายถวิล เรืองศิลป์
  ปลัดเทศบาล
 • นางรอฮานี ปูเตะ
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายนาฝี อิสรพงศ์พันธุ์
  นิติกร
 • นายกิตติ นิภิรมย์
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • น.ส.พรรษสิรี สุวรรณลิวงศ์
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางทัศนียา อิแอ
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • น.ส.จันทิมา สงนุ้ย
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 • นางสุภัชญา เส้งทั่น
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายนิพนธ์ พงศ์ทิพย์พนัส
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นายฮาสันติ แสงรายา
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นางสมจิต หะยีเตะ
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • นายอิสดาเรส หะยีเด
  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา
 • นางจรรยา สุวรรณวงศ์
  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา