แนะนำบุคลากร
 • นายก่อฝาด ผุดผ่อง
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ์
  หัวหน้าสำนักปลัด
 • ว่าที่ รต. ทัศนัย เกตุทองสง
  รองปลัดเทศบาล
 • นางสุภัชญา เส้งทั่น
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายนิพนธ์ พงศ์ทิพย์พนัส
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นายฮาสันติ แสงรายา
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นางสมจิต หะยีเตะ
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • นายอิสดาเรส หะยีเด
  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา
 • นางจรรยา สุวรรณวงศ์
  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา

ย้ายตุลาการในศาล ปค.ชั้นต้น (ดู : 3)

ช่วงใกล้เคียงกับการประกาศผลการคัดเลือก ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 16 รายนั้น มีการแต่งตั้งโยกย้าย ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นออกมาจำนวนหนึ่ง เป็นการย้ายในระดับ อธิบดีศาลปกครอง รองอธิบดีศาลปกครอง ลงมาจนถึง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น และ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น รวมแล้ว 27 ราย ดังนี้ ระดับ...