แนะนำบุคลากร
 • นายก่อฝาด ผุดผ่อง
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ์
  หัวหน้าสำนักปลัด
 • ว่าที่ รต. ทัศนัย เกตุทองสง
  รองปลัดเทศบาล
 • นายถวิล เรืองศิลป์
  ปลัดเทศบาล
 • นางรอฮานี ปูเตะ
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายนาฝี อิสรพงศ์พันธุ์
  นิติกร
 • นายกิตติ นิภิรมย์
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • น.ส.พรรษสิรี สุวรรณลิวงศ์
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางทัศนียา อิแอ
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • น.ส.จันทิมา สงนุ้ย
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 • นางสุภัชญา เส้งทั่น
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายนิพนธ์ พงศ์ทิพย์พนัส
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นายฮาสันติ แสงรายา
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นางสมจิต หะยีเตะ
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • นายอิสดาเรส หะยีเด
  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา
 • นางจรรยา สุวรรณวงศ์
  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลตำบลสทิงพระ (ดู : 148)

     ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอล โดยใช้ยางธรรมชาติ ซึ่งนำเอางานวิจัย และพัฒนาเพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการมาใช้ประโยชน์      ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หาดมหาราช เทศบาลตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ...